INTEGRITETSPOLICY AVSEENDE VARUMÄRKES-/PRODUKTWEBBPLATS

Denna interitetspolicy avser webbplatsen Tachosil.se

Takeda Pharma AB (‘Takeda’) arbetar för att skydda din integritet och dina personuppgifter i enlighet med följande policy. Genom att besöka denna webbplats accepterar du och samtycker till den användning som beskrivs i denna policy.

Personuppgifter som Takeda samlar in och lagrar
När du besöker denna webbplats kan följande uppgifter komma att samlas in automatiskt:

 • Teknisk information, såsom den IP-adress som används för att ansluta datorn till Internet, dina inloggningsuppgifter, typ och version av webbläsare, tidszoninställning, typ och version av webbläsar-plugin, operativsystem och plattform.
 • Information om ditt webbesök, såsom fullständigt URL-klickflöde till och från denna webbplats (inklusive datum och tid), sidornas svarstid, nedladdningsfel, hur länge du stannat på vissa sidor, interaktionsinformation (såsom skrollning, klickningar och mouseover) samt metoder för att bläddra bort från sidan.

Takeda kan också samarbeta med tredje part (t.ex. affärspartners, underleverantörer för tekniska tjänster, reklamnätverk, analysföretag och leverantörer av sökinformation) och kan få information om dig av dem.

Takeda samlar in, bearbetar och använder andra personuppgifter när du lämnar sådana uppgifter till oss frivilligt via denna webbplats, såsom:

 • namn, titel, adress, andra kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer.
 • yrkestitel/-roll och, i tillämpliga fall, uppgifter om din arbetsgivare och/eller uppgifter om den klinik eller institution där du arbetar.
 • uppgifter om din expertis, ditt forskningsområde och din specialisering.
 • uppgifter du lämnar om dig själv och/eller andra för att beskriva din förfrågan. Det är dock av största vikt att du inte lämnar några personuppgifter eller känslig information om patienter som skulle kunna användas för att identifiera dem, såvida du inte har dessa patienters uttryckliga samtycke.

Under insamlingen av dina personuppgifter kommer Takeda att ange om den efterfrågade informationen är obligatorisk eller frivillig. Om du väljer att inte lämna ut vissa uppgifter kan det påverka din möjlighet att använda vissa källor och kan göra det omöjligt för oss att tillhandahålla vissa tjänster.

Hur Takeda använder dina personuppgifter
Takeda kommer enbart att bearbeta de personuppgifter du tillhandahåller för följande syften:

 • Tillhandahålla den information och de tjänster du har efterfrågat, till exempel information om någon av Takedas produkter.
 • Rapportera och övervaka information om biverkningar som du har rapporterat via webbplatsen.
 • Tillhandahålla information, tjänster och/eller material till dig via telefon, post, e-post och/eller personliga besök, i enlighet med dina önskemål.
 • Genomföra undersökningar

Legal grund för bearbetning av personuppgifter

Takeda bearbetar personuppgifter baserat på en eller flera av följande aspekter:

 • I vissa fall kan Takeda be om ditt samtycke till att samla in och bearbeta dina personuppgifter. Om du samtycker kan du i ett senare skede ångra dig och dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss såsom beskrivs i avsnitt “Kontakta oss”. Observera att ett tillbakadraget samtycke inte påverkar den bearbetning som redan har gjorts.
 • I andra fall kan det bli nödvändigt att bearbeta dina personuppgifter för att följa gällande lagstiftning eller för att fullfölja ett avtal vi har med dig. Om du i vissa fall väljer att avstå från denna bearbetning kan det få konsekvenser för vår förmåga att fullfölja de skyldigheter vi avtalat med dig om.
 • I ytterligare andra fall kan Takeda bearbeta dina personuppgifter för Takedas affärsverksamhet. Du kan välja att inte samtycka till all sådan bearbetning av personuppgifter. Det kan du göra genom att kontakta oss såsom beskrivs i avsnitt “Kontakta oss”.

Med vem Takeda delar dina personuppgifter
Takeda kan dela dina personuppgifter inom Takeda-koncernen (det vill säga dotterbolag, det yttersta holdingbolaget och dess dotterbolag) när det är nödvändigt för att fullfölja ett legitimt affärssyfte eller för att följa gällande lagstiftning (till exempel läkemedels-/patientsäkerhet).

Takeda kan dela dina personuppgifter med tjänstebolag som Takeda givit i uppdrag att utföra tjänster, inklusive att tillhandahålla information och tjänster som du har efterfrågat (t.ex. affärspartners, underleverantörer för tekniska tjänster, reklamnätverk, analysföretag och leverantörer av sökinformation)

Takeda har ingått lämpliga avtal med sådana tjänstebolag som förbjuder dem från att använda eller dela dina personuppgifter, utöver i den utsträckning detta krävs för att de ska kunna utföra de avtalade tjänsterna på uppdrag av Takeda eller för att följa gällande lagstiftning.

Takeda förbehåller sig rätten att dela dina personuppgifter i den händelse vi säljer, licensierar eller överför hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Om en sådan försäljning, licensiering eller överföring skulle ske, kommer Takeda att vidta rimliga åtgärder för att mottagaren ska använda dina eventuella personuppgifter på samma sätt som beskrivs i denna policy.

Takeda delar inte några av dina personuppgifter med tredje parter för deras marknadsföring.

Takeda kan behöva uppge dina personuppgifter till myndighetsorgan, tillsynsmyndigheter och/eller rättsinstanser om det är nödvändigt för att följa legala eller regulatoriska krav.

Vissa av företagen inom Takeda-koncernen och/eller tjänstebolag kan vara belägna i länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) vars lagar kanske inte garanterar samma skydd för dina personuppgifter. Takeda kommer att säkerställa att adekvata säkerhetsåtgärder finns på plats och att alla tillämpliga lagar och förordningar upprätthålls i samband med sådan överföring.

Hur Takeda skyddar dina personuppgifter

Takeda kommer att vidta rimliga och lämpliga fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter inte går förlorade, används på fel sätt, delas med obehöriga, offentliggörs, ändras eller förstörs. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att uppgifter går förlorade, används felaktigt eller ändras, och all uppgiftsöverföring sker på din egen risk. Det är viktigt att komma ihåg att säkerheten för den information som överförs via Internet inte kan garanteras.

Hur länge Takeda lagrar dina personuppgifter
Personuppgifterna kommer bara att lagras så länge det är nödvändigt för de syften för vilka de samlades in och i enlighet med lokala lagar och förordningar samt legitima affärsbehov.

Dina rättigheter
Invånare i EU har vissa datarättigheter som kan vara föremål för vissa begränsningar. Dessa rättigheter kan inkludera rätten att: (i) begära tillgång till och korrigera eller radera personuppgifter; (ii) ange begränsningar för bearbetning eller motsätta sig bearbetning av personuppgifter; samt (iii) rätten att flytta uppgifter. Om du vill åberopa någon av ovan nämnda rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Invånare i EU har också rätt att lämna in klagomål avseende bearbetningen av personuppgifter till den lokala dataskyddsmyndigheten.

Du har rätt att begära att Takeda inte använder dina personuppgifter för marknadsföring. Takeda kommer generellt att informera dig (innan vi samlar in dina personuppgifter) om våra avsikter att använda dina uppgifter för sådana syften eller om vi avser att dela dina uppgifter med någon tredje part för sådana syften. Du kan åberopa dina rättigheter för att förhindra sådan bearbetning genom att när som helst meddela Takeda att du inte vill få sådan marknadsföring. Om du vill åberopa denna rättighet kan du använda funktionen “Avregistrera” i relevant kommunikation eller kontakta oss i enlighet med avsnitt “Kontakta oss” nedan.

Övrig viktig information
På vår webbplats finns länkar till andra webbplatser som tillhör tredje parter. Integritetspolicyn som beskrivs här omfattar inte de webbplatserna. Läs avsnitten om rätts- och integritetspolicy på alla webbplatser du besöker.

Google Analytics
Takeda utnyttjar Google Analytics, ett webbanalysverktyg som hjälper webbplatsägare att förstå hur besökarna använder webbplatsen. Google Analytics kunder får tillgång till olika rapporter om besöksmönster och -interaktioner på deras webbplats så att de kan förbättra den. Google Analytics samlar in information anonymt. Det rapporterar besöksmönster utan att identifiera enskilda besökare.

Google Analytics Cookies
Liksom många tjänster använder sig Google Analytics av förstapartscookies för att spåra besökarinteraktioner. Dessa cookies används för att lagra information, såsom tidpunkt för aktuellt besök, om besökaren har varit på webbplatsen tidigare och vilken webbplats som ledde besökaren till aktuell webbsida. Webbläsare delar inte förstapartscookies över domäner.

Användning av IP-adress
Varje dator och enhet ansluten till Internet har ett unikt nummer som kallas IP-adress (Internet Protocol). Eftersom dessa nummer tilldelas i landsbaserade block, kan en IP-adress ofta användas för att identifiera från vilket land och stad en viss dator har kopplats upp mot Internet. Google Analytics samlar in webbplatsbesökarnas IP-adresser för att ge webbplatsägarna en känsla för var någonstans i världen besökarna befinner sig. Denna metod kallas IP-geolokalisering.

Google Analytics rapporterar inte själva IP-adressinformationen till sina kunder. Med hjälp av en metod som kallas IP-maskering kan webbplatsägare som använder Google Analytics begära att Google Analytics enbart ska använda en del av IP-adressen, snarare än hela IP-adressen, för geolokalisering. Oavsett om webbplatsägare använder Google Analytics eller inte har de tillgång till webbplatsbesökarnas IP-adresser.

Personuppgifter
Personuppgifter är information som identifierar dig, såsom ditt namn, e-postadress eller faktureringsinformation, eller andra uppgifter som på ett rimligt sätt kan kopplas till sådan information. Google Analytics Användarvillkor, som alla Analytics kunder måste följa, förbjuder spårning eller insamling av sådan information via Google Analytics samt även koppling av personuppgifter till webbanalysinformation.

Googles användning av Analytics-data
Webbplatsägare som använder sig av Google Analytics avgör vilka data de tillåter Google att använda. De kan bestämma om de vill tillåta Google att använda dessa data eller inte genom att använda Google Analytics datadelningsfunktion. Då funktionen är aktiverad används data för att förbättra Googles produkter och tjänster. Webbplatsägare kan när som helst aktivera eller avaktivera denna funktion.

Webbläsartillägg för att neka dataöverföring
För att låta webbplatsbesökarna kunna välja hur deras data samlas in av Google Analytics, har Google utvecklat ett webbläsartillägg för att inte tillåta dataöverföring. Tillägget kommunicerar med Google Analytics JavaScript (ga.js) för att ange att informationen om webbplatsbesöket inte ska skickas till Google Analytics. Tillägget förhindrar inte informationen från att skickas till webbplatsen i sig eller till andra webbanalystjänster.

Här finns mer information om Google Analytics webbläsartillägg för att neka till dataöverföring

Kontakta oss

Du kan kontakta oss för att åberopa dina rättigheter, göra förfrågningar eller lämna in klagomål angående Takedas bearbetning av dina personuppgifter. Takeda kommer att vidta lämpliga åtgärder för att hantera krav, förfrågningar och klagomål. Takeda kommer att besvara sådana förfrågningar inom trettio (30) arbetsdagar.

Kontaktuppgifter:

Nick Tyler, Group Data Protection Officer and Global Lead, Data Privacy

Legal Department

Takeda Pharmaceuticals International AG

Thurgauerstrasse 130

CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zurich)

Switzerland

Mobiltel: +41 79 769 1929

Tel: +41 44 555 1499

E-mail: nick.tyler@takeda.com

Viktig information

I Sverige ansvarar Datainspektionen för att dataskyddsförordningen följs. För mer information om dina integritetsrättigheter eller om du inte kan lösa ett problem direkt med oss och vill lämna in ett klagomål kan du kontakta: datainspektionen@datainspektionen.se alt tfn 08-657 61 00.

Denna integritetspolicy gäller från och med 24.05.2018.